KLIENTOPLYSNINGER

Advokatrådet har udarbejdet et regelsæt (de advokatetiske regler), som udtrykker den danske advokatstands opfattelse af de krav, som må stilles til advokaters professionelle standard og etik under udøvelse af advokatvirksomhed.

De advokatetiske regler indeholder i pkt. 3.3 en pligt til at oplyse klienter om nedenstående forhold:

LEAD Advokatpartnerselskab
Frederiksholms Kanal 20
DK-1220 København K

CVR-nummer: 32321488
Tlf. +45 44455000
Fax +45 44455001
info@lead-roedl.dk

LEAD Advokatpartnerselskab er organiseret som et partnerselskab i henhold til Selskabslovens kapitel 21.

Advokaterne hos LEAD Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Herudover er der hos LEAD Advokatpartnerselskab ansat personer med advokatbeskikkelse fra andre EU-lande. Disse personer er registreret i Advokatsamfundet og udøver advokatvirksomhed i Danmark under deres udenlandske titel.

Alle advokater hos LEAD Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, DK-2100 København Ø. Dette gælder uanset, om advokaten har dansk eller udenlandsk beskikkelse. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af LEAD Advokatpartnerselskab uanset hvor advokatvirksomheden udøves. LEAD Advokatpartnerselskab anvender standardiserede forretningsbetingelser.

LEAD Advokatpartnerselskab samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som LEAD Advokatpartnerselskab har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende. Advokaterne hos LEAD Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Regler vedrørende klageadgang finder du på Advokatnævnets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx/.

REKRUTTERING

Har du hvad der skal til for at blive en af vores nye kollegaer ? Kunne du tænke dig at arbejde i et udfordrende internationalt miljø ?

Da LEAD R&P rådgiver en række udenlandske klienter, er vi altid interesserede i at høre fra advokater, der kan rådgive om dansk ret på andre sprog end dansk. Alle fremmedsprog og alle juridiske fagområder har som udgangspunkt interesse.

Derfor hører vi altid gerne fra nye kollegaer, som er dygtige indenfor deres felt, er flittige, brænder for deres arbejde, og som vil være med til at skabe et advokatkontor, der kan måle sig med de allerbedste og hvor der samtidig er rart at være.

Interesseret ? Så send os en uopfordret ansøgning – eller ring til vores rekrutteringsansvarlige, advokat Alexandra Huber, på tlf. 51 16 74 94 for en indledende uformel snak.

 

Advokater søges. Vi tilbyder en fleksibel hverdag med et udfordrende arbejde og hvor der stadig er tid til andre prioriteter.

Har du hvad der skal til for at blive vores nye kollega? Klik her.

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

LEAD Rödl & Partners forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt.

 1. Interesse eller loyalitetskonflikt

Ved modtagelse af en ny sag afklarer vi i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt. Kan vi ikke bistå i sagen, hjælper vi gerne med at finde en anden advokat.

 1. Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

LEAD Rödl & Partner er som advokatvirksomhed omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare de efter loven påkrævede identitetsoplysninger fra klienter.

 1. Klientmidler

Klientmidler indsættes på klientkonti hos vores bankforbindelse og forvaltes efter gældende regler.

Tilskrevne renter afregnes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom.

 1. Honorar

LEAD Rödl & Partners honorar beregnes på grundlag af en samlet bedømmelse af de forhold, der gør sig gældende i den enkelte sag. Der henses til den medgåede tid, karakteren af de involverede juristers specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. Vores honorar er eksklusive relevante udlæg og omkostninger.

På anmodning giver vi gerne et begrundet overslag over honorarets størrelse, før arbejdet påbegyndes. I de tilfælde, hvor det er vanskeligt at give et sådant overslag, oplyser vi, efter hvilke parametre honoraret vil blive beregnet, f.eks. hvilke timepriser, der vil blive anvendt på sagen. Vi orienterer klienten så tidligt som muligt, hvis det under sagens forløb viser sig, at honoraret forventes at overstige overslaget.

Over for forbrugere oplyser vi i et aftalebrev om det forventede honorar eller kriterierne for honorarets beregning, inden arbejdet påbegyndes.

 1. Udlæg

Klienten debiteres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand. Eksempler på sådanne eventuelle omkostninger er gebyrer, udgifter til rejse, ophold og forplejning samt større kopierings-, oversættelses-, telefon- eller forsendelsesudgifter.

 1. Forudbetaling

Vi kan anmode om forudbetaling af honorar, udlæg og omkostninger, før vi påbegynder arbejdet. Enhver forudbetaling indsættes på vores klientkonto. Renter godskrives efter gældende regler. Forudbetalinger kan anvendes til udligning af honorar og udlæg, medmindre andet er aftalt.

 1. Betaling

Fakturering sker normalt månedligt, medmindre andet er aftalt. Ved mindre eller korterevarende opgaver faktureres salæret ved opgavens afslutning. Vores betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato. For udenlandske klienter er betalingsfristen 14 dage fra fakturadato. Der tillægges moms efter de herfor gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes morarenter i henhold til renteloven.

 1. Fortrolighed

Som advokater er vi underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningerne ikke er af fortrolig karakter.

 1. Insiderhandel

Alle medarbejdere er omfattet af den gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

 1. Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning er målrettet til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Medmindre andet er aftalt, er vi alene ansvarlige i forhold til klienten for den ydede rådgivning.

 1. Sagens afslutning og Opbevaring af sagsakter

LEAD Rödl & Partner fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Hvis vi i en konkret sag ikke længere mener at kunne varetage sagen i klientens interesse, kan vi udtræde af denne.

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakterne i mindst fem år fra fakturadato.

 1. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og os skal løses i overensstemmelse med dansk ret og kan udelukkende indbringes for danske domstole.

 1. Ansvar og forsikringsdækning

LEAD Rödl & Partners advokater er danske advokater medmindre andet fremgår af deres profiler her på sitet. Derfor yder vi kun rådgivning om forhold under dansk ret medmindre andet er skriftligt aftalt med klienten. LEAD Rödl & Partner er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

Vores klientmæssige ansvar er dog begrænset til summen af det beløb, der betales af vores ansvarsforsikring og vores selvrisiko. Den aktuelle dækningssum og selvrisiko kan oplyses ved forespørgsel. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvensstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

PERSONDATA OG COOKIEPOLITIK

PERSONDATAPOLITIK

Når du besøger vores hjemmeside, efterlader du informationer om dig selv. Du kan læse her, hvordan vi håndterer de informationer, som vi k kommer i besiddelse af.
Personlige oplysninger

Personlige oplysninger, som dit navn, din e-mail adresse eller telefonnummer, samler vi ikke ind, uden at du har givet dit samtykke. Du vælger derfor altid selv, om du vil give disse oplysninger til os.

Formålet med personlige oplysninger
Hvis du har givet os dine personlige oplysninger og dit samtykke hertil, sender vi nyhedsbreve til dig og informerer dig om kurser, gå-hjem-måde og andre aktiviteter hos LEAD Rödl & Partner

Du modtager kun markedsføringsmateriale for os, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke, medmindre vi i henhold til lovgivningen godt må kontakte dig uden forud-gående samtykke.
Du kan altid kontakte os, og frabede dig fremsendelsen af yderligere markedsføringsmateriale.
Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre, medmindre du specifikt har samtykket til det.

Cookies
Lead-roedl.dk sætter cookies. Læs mere herom her.

Fremmede hjemmesider
Vores hjemmeside kan indeholde links til fremmede hjemmesider. LEAD Advokatpartnerselskab er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Du bør derfor altid informerer dig om de pågældende selskabers persondatapolitik på de respektive hjemmesider.

Adgang, sletning eller ændring til dine personlige oplysninger
Du har som udgangspunkt ret til at få indsigt i de personlige oplysninger, som vi har indsamlet om dig, og du kan gøre indsigelse mod vores indsamling og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Derudover kan du selvfølgelig få foretaget ændringer i de oplysninger, som vi har gemt om dig.

Skriv til info@lead-roedl.dk hvis vi skal ændre eller slette personlige oplysninger, vi har registreret om dig. Du kan framelde dig vores nyhedsbrev her.

COOKIEPOLITIK

Ejeroplysninger og kontaktoplysninger

LEAD Advokatpartnerselskab
Frederiksholms Kanal 20, st.
DK-1220 København K

CVR nr.:32321488
info@lead-roedl.dk

Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Hvad bruger LEAD Advokatpartnerselskab cookies til?
Vi bruger cookies, så du kan bruge de tekniske funktioner, vi har installeret på vores hjemmeside, herunder nyhedsbrevs- og chatfunktionen.

Derudover bruger vi cookies, så vi kan bruge google analytics og måle de besøgende på vores hjemmeside.

Der indsamles ikke personlige oplysninger og vi kan ikke ud fra informationerne identificere navn eller adresse på dig.

LEAD Advokatpartnerselskab sætter som første part 3 cookies, der kun lagres på din computer, indtil du lukker browseren:

Formålet med disse cookies er at identificere dig som bruger, og huske dine præferencer med hensyn til sprogvalg, mens du surfer på vores hjemmeside, tidspunktet for, hvornår du lukker siden, og til brug af vores chat-funktion.

Derudover sætter lead-roedl.dk som første part 3 cookies, der lagres på din computer i forskellige tidsrum fra 30 minutter til to år:

Herved gemmes oplysninger om, hvor din IP adresse befinder sig, hvor lang tid du besøger vores hjemmeside, og hvor mange gange du har besøgt den. Disse cookies gemmer også informationer, om du kom til vores hjemmeside via søgeord, søgemaskine eller link.

Sådan sletter eller blokerer du for cookies
Det afhænger af din browser og dit udstyr, hvordan du kan slette eller undgå, at der placeres cookies på dit IT-udstyr.

Hvis du bruger en PC kan du trykke [CTRL] [SHIFT] [Delete] og følge instruktionerne i det nye vindue.

 • Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/da-dk/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7

 • Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/da/kb/slet-cookies-fjerne-oplysninger-som-websteder-har-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Deleting+cookies

 • Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da

 • Opera:

http://help.opera.com/Windows/9.51/da/cookies.html

 • Safari 6

http://support.apple.com/kb/ph11920

 • Flash Cookies

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html