COVID-19 | LEMPELSE AF KONTRAKTFORPLIGTELSER MED HJEMMEL I FORCE MAJEURE

Udbruddet af COVID-19 berører alle dele af erhvervslivet – produktion og levering af varer og tjenesteydelser forsinkes eller umuliggøres på grund af pandemien. Er COVID-19 en force majeure omstændighed, der kan føre til en lempelse af kontraktuelle forpligtelser?

Hvad er force majeure?

Force majeure er en udefrakommende og uventet begivenhed, der medfører, at en kontraktpart ikke kan opfylde sine forpligtelser. Begivenheden skal være generelt upåregnelig og ekstraordinær. Den kan fx skyldes krig, oprør, blokade, offentlig beslaglæggelse, omfattende strejker, lock-outs eller naturkatastrofer. Foreligger der en force majeure situation, vil dette typisk medføre, at den kontraktpart, der er berørt af situationen, ikke ifalder erstatningsansvar for ikke rettidig eller fuldstændig opfyldelse af sine kontraktforpligtelser.

Er COVID-19 en ekstraordinær begivenhed?

Det er altid den individuelle kontrakts bestemmelser, som er afgørende for, om der foreligger ansvarsfritagende force majeure – det gælder også i forhold til COVID-19. Ved fortolkning af den enkelte kontrakt er det dog relevant at se på, om der foreligger en officiel stillingtagen til, om COVID-19 kan karakteriseres som en ekstraordinær omstændighed.

Den 30. januar 2020 erklærede verdenssundhedsorganisationen WHO COVID-19 for en såkaldt ”Public Health Emergency of international concern” (PHEIC). I WHO’s internationale sundhedsregulativ 2005 defineres en PHEIC som ”..en ekstraordinær begivenhed fastlagt på grundlag af kriterierne i det internationale sundhedsregulativ, som (i) udgør en risiko for folkesundheden også i andre lande grundet international spredning af sygdommen og (ii) potentielt nødvendiggør en kordineret international indsats.”

Verdenssundhedsorganisationen WHO kategoriserer altså COVID-19 som en ekstraordinær begivenhed.

Kontraktens bestemmelser er afgørende for fastlæggelse af force majeure

Kommercielle kontrakter indeholder normalt force majeure klausuler, der tager nærmere stilling til, hvilke forhold der kan karakteriseres som ekstraordinære. Indeholder en sådan klausul bestemmelser om, at en epidemi anses for en force majeure omstændighed, er der ikke tvivl, men selvom klausulen ikke direkte omtaler epidemier, kan det ikke udelukkes, at COVID-19, og særligt de regeringstiltag, den har udløst, vil kunne påberåbes som en force majeure omstændighed.

Dette vil dog altid bero på en nærmere fortolkning af klausulen og dennes eventuelle eksemplificering af andre force majeure omstændigheder. I denne forbindelse vil WHO’s kategorisering af COVID-19 som en ekstraordinær begivenhed give støtte for en fortolkning af situationen som en ekstraordinær omstændighed.

Eksistensen af en force majeure omstændighed fører dog ikke altid til ansvarsfrihed. Det er yderligere et krav, at force majeure omstændigheden er årsag til den forsinkede opfyldelse, og at dette kan bevises af den kontraktpart, der påberåber sig force majeure.

Endelig er det afgørende for ansvarsfrihed, hvilken påvirkning af opfyldelsen force majeure omstændigheden efter kontraktbestemmelsen skal have. Her ses en bred varians fra krav om faktisk umulighed over krav om hindring til krav om besværliggørelse.

En stillingtagen til, hvorvidt der foreligger ansvarsfritagende force majeure, beror således altid på en konkret fortolkning af kontrakten.

Dansk rets almindelige regel om force majeure

Indeholder kontrakten ingen bestemmelser om force majeure, er det dansk rets almindelige regel om force majeure, som finder anvendelse. Herefter er der ansvarsfrihed, hvis det kan lægges til grund:

a) at opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser er umulig

b) på grund af uforudseelige omstændigheder

c) af ekstraordinær karakter.

Domstolenes krav til ’umulighed’ (a) og omstændighedens ’ekstraordinære karakter’ (c) er ganske strenge.

Umulighed skal forstås helt bogstaveligt, hvilket i praksis vil sige, at det (næsten) uanset økonomiske opofrelser ikke skal kunne lade sig gøre at opfylde sine kontraktmæssige forpligtelser. Den ekstraordinære karakter skal være kvalificeret. Begivenheder, der nok er usædvanlige, men som dog indtræder med visse mellemrum, anses typisk ikke for ekstraordinære i denne sammenhæng.

Hvorvidt COVID-19, og de heraf udløste regeringsindgreb, kan karakteriseres som en kvalificeret ekstraordinær omstændighed, må afgøres ud fra en vurdering af de officielle klassificeringer samt karaktererne af de indgreb, der er sat i værk.

Den officielle klassificering af COVID-19 er, at situationen er ekstraordinær eller endog ’helt ekstraordinær’. Karakteren af de indgreb, den danske regering har sat i værk, er ligeledes af ekstraordinær karakter, heriblandt lukning af skoler og uddannelsesinstitutioner, betydelig begrænsning i forsamlingsfriheden samt lukning af landets grænser.

Efter LEAD Rödl & Partners vurdering er der således ganske tungtvejende grunde til at betragte COVID-19 og de heraf afledte indgreb som ’en ekstraordinær omstændighed’.

Problemstillingen for den enkelte kontraktpart vil derfor snarere være et spørgsmål om, hvorvidt det kan bevises, at denne force majeure omstændighed umuliggør opfyldelse af kontraktforpligtelserne.

Underret din medkontrahent

De fleste kontraktbestemte force majeure klausuler indeholder pligt til, at man informerer sin medkontrahent om en indtruffen force majeure situation. En sådan underretningspligt gælder også ved påberåbelse af dansk rets almindelige force majeure regel.

Herudover gælder der en almindelig loyalitetsforpligtelse i kontraktforhold. Det påhviler således typisk den enkelte kontraktpart at forvarsle medkontrahenten om force majeure forhindringen allerede fra det tidspunkt, vedkommende bliver bekendt med, at en forhindring vil indtræffe. Man skal altså underrette sin medkontrahent, før en force majeure situation rent faktisk har umuliggjort, forhindret eller besværliggjort opfyldelsen.

Hvor længe vil der foreligge ansvarsfrihed?

Ansvarsfrihed på grund af force majeure gælder kun, så længe begivenheden udgør den nødvendige hindring for kontraktopfyldelse.

Man har i øvrigt pligt til at begrænse virkningerne af force majeure, derunder perioden virkningen skal gælde for, så vidt dette lader sig gøre.


Kontakt

Hvis du har brug for råd eller vejledning om, hvad COVID-19 betyder for din virksomhed, så kontakt vores juridiske eksperter indenfor erhvervs- og selskabsret:

 

Alexandra Huber

+45 5116 7494
alexandra.huber@lead-roedl.dk

 

 

 

 

 

 

Martin Buss Frederiksen

+ 45 4086 5436
martin.frederiksen@lead-roedl.dk

Relaterede publiceringer