Force majeure

Ruslands invasion af Ukraine kan risikere berøre mange dele af erhvervslivet – produktion og levering af varer og tjenesteydelser kan forsinkes eller umuliggøres på grund af problemer med forsyningskæder. Er invasionen af Ukraine en force majeure-begivenhed, der kan føre til en lempelse af kontraktuelle forpligtelser?


Hvad er force majeure?

Force majeure er en udefrakommende og uventet begivenhed, der medfører, at en kontraktpart ikke kan opfylde sine forpligtelser. Begivenheden skal være generelt upåregnelig og ekstraordinær. Den kan fx skyldes krig, forbud fra offentlige myndigheder, ind- eller udførselsforbud, offentlig beslaglæggelse, lock-outs eller naturkatastrofer.

Er der tale om en force majeure-situation, vil det typisk medføre, at den kontraktpart, der er berørt af situationen, ikke ifalder erstatningsansvar for ikke rettidig eller fuldstændig opfyldelse af sine kontraktforpligtelser.


Ruslands invasion af Ukraine som force majeure begivenhed

Det almindelige udgangspunkt efter dansk ret er, at hvis en sælger ikke kan levere i overensstemmelse med en indgået aftale, så kan køber gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor sælger. Ved en længerevarende forsinkelse vil køber typisk overveje at ophæve aftalen, hvorefter sælger kan blive erstatningsansvarlig for forsinkelsen eller den manglende levering.

Dog kan en kontraktpart være ansvarsfri i tilfælde af en force majeure-situation.

Det er altid den individuelle kontrakts bestemmelser, som er afgørende for, om der foreligger ansvarsfritagende force majeure – det gælder også i forhold til invasionen af Ukraine.

Den 24. februar 2022 igangsatte Rusland en invasion af Ukraine. Invasionen har resulteret i en humanitær krise, som ikke er set i årtier. Millioner af folk er flygtet og flere ukrainske byer lider hårdt under de russiske bombeangreb.

Krigen har og kan få konsekvenser for erhvervslivet. Forsyningskæder er blevet forstyrret, fabrikker ødelagt og transport er vanskeliggjort, både til lands, vands og i luften.

Der er således ingen tvivl om, at Ruslands invasion af Ukraine anses for værende en force majeure begivenhed, der kan ansvarsfritage en kontraktpart for sine forpligtelser. Det er dog ikke tilstrækkeligt for at kunne påberåbe sig ansvarsfrihed begrundet i force majeure, at partens operationer er baseret i Ukraine.

Det er derfor vigtigt at kende sin retsstilling i forhold til sine kontraktforpligtelser i en tid med krig i Europa.


Kontraktens bestemmelser er afgørende for fastlæggelse af force majeure

Kommercielle kontrakter indeholder normalt force majeure-klausuler, der tager nærmere stilling til, hvilke forhold der kan karakteriseres som ekstraordinære. Indeholder en sådan klausul bestemmelser om, at en krig anses for en force majeure omstændighed, er der ikke tvivl, og selvom klausulen ikke direkte omtaler krig, er det ikke usandsynligt, at Ruslands invasion af Ukraine vil kunne påberåbes som en force majeure omstændighed.

Eksistensen af en force majeure omstændighed fører dog ikke altid til ansvarsfrihed. Det er nemlig yderligere et krav, at force majeure-omstændigheden er årsag til den konkret forsinkede opfyldelse, samt at dette kan bevises af den kontraktpart, der påberåber sig force majeure.

Endelig er det afgørende for ansvarsfrihed, hvilken påvirkning af opfyldelsen force majeure-omstændigheden efter kontraktbestemmelsen skal have. Her ses en bred varians fra krav om faktisk umulighed over krav om hindring til krav om besværliggørelse.

En stillingtagen til, hvorvidt der foreligger ansvarsfritagende force majeure, beror således altid på en konkret fortolkning af kontrakten.


Dansk rets almindelige regel om force majeure

Indeholder kontrakten ingen bestemmelser om force majeure, er det dansk rets almindelige regel om force majeure, som finder anvendelse. Herefter er der ansvarsfrihed, hvis det kan lægges til grund:

(a) at opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser er umulig

(b) på grund af uforudseelige omstændigheder

(c) af ekstraordinær karakter.

Domstolenes krav til ’umulighed’ (a) og omstændighedens ’ekstraordinære karakter’ (c) er ganske strenge.

Umulighed skal forstås helt bogstaveligt, hvilket i praksis vil sige, at det (næsten) uanset økonomiske opofrelser ikke skal kunne lade sig gøre at opfylde sine kontraktmæssige forpligtelser. Den ekstraordinære karakter skal være kvalificeret. Begivenheder, der nok er usædvanlige, men som dog indtræder med visse mellemrum, anses typisk ikke for ekstraordinære i denne sammenhæng.

Der er ikke tvivl om, at Ruslands invasion af Ukraine er en force majeure begivenhed, der kan ansvarsfritage en kontraktpart for forsinkede eller udeblevne leverancer af deres ydelse.

Problemstillingen for den enkelte kontraktpart vil derfor snarere være et spørgsmål om, hvorvidt det kan bevises, at denne force majeure omstændighed umuliggør opfyldelse af kontraktforpligtelserne.


Underret din medkontrahent

De fleste kontraktbestemte force majeure-klausuler indeholder pligt til, at man informerer sin medkontrahent om en indtruffen force majeure-situation. En sådan underretningspligt gælder også ved påberåbelse af dansk rets almindelige force majeure-regel.

Herudover gælder der en almindelig loyalitetsforpligtelse i kontraktforhold. Det påhviler således typisk den enkelte kontraktpart at forvarsle medkontrahenten om force majeure forhindringen allerede fra det tidspunkt, vedkommende bliver bekendt med, at en forhindring vil indtræffe. Man skal altså underrette sin medkontrahent, før en force majeure situation rent faktisk har umuliggjort, forhindret eller besværliggjort opfyldelsen.


Hvor længe vil der foreligge ansvarsfrihed?  

Ansvarsfrihed på grund af force majeure gælder kun, så længe begivenheden udgør den nødvendige hindring for kontraktopfyldelse.

Man har i øvrigt pligt til at begrænse virkningerne af force majeure, derunder perioden virkningen skal gælde for, så vidt dette lader sig gøre.

 Kontakt

Hvis du har brug for råd eller vejledning om, hvad Ruslands invasion af Ukraine betyder for din virksomhed, så kontakt vores juridiske eksperter indenfor kontrakts- og selskabsret.

Vi tilbyder desuden rådgivning i resten af verden gennem vores kollegaer i Rödl & Partner, herunder Ukraine og Rusland.

 

 

Martin Buss Frederiksen

Advokat
+ 45 4086 5436
martin.frederiksen@lead-roedl.dk

 

 

 

 

Relaterede publiceringer