KLIENTOPLYSNINGER

Advokatrådet har udarbejdet et regelsæt (de advokatetiske regler), som udtrykker den danske advokatstands opfattelse af de krav, som må stilles til advokaters professionelle standard og etik under udøvelse af advokatvirksomhed.

De advokatetiske regler indeholder i pkt. 3.3 en pligt til at oplyse klienter om nedenstående forhold:

LEAD Advokatpartnerselskab
Frederiksholms Kanal 20
DK-1220 København K

CVR-nummer: 32321488
Tlf. +45 44455000
Fax +45 44455001
info@lead-roedl.dk

LEAD Advokatpartnerselskab er organiseret som et partnerselskab i henhold til Selskabslovens kapitel 21.

Advokaterne hos LEAD Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Herudover er der hos LEAD Advokatpartnerselskab ansat personer med advokatbeskikkelse fra andre EU-lande. Disse personer er registreret i Advokatsamfundet og udøver advokatvirksomhed i Danmark under deres udenlandske titel.

Alle advokater hos LEAD Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, DK-2100 København Ø. Dette gælder uanset, om advokaten har dansk eller udenlandsk beskikkelse. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af LEAD Advokatpartnerselskab uanset hvor advokatvirksomheden udøves. LEAD Advokatpartnerselskab anvender standardiserede forretningsbetingelser.

LEAD Advokatpartnerselskab samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som LEAD Advokatpartnerselskab har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende. Advokaterne hos LEAD Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Regler vedrørende klageadgang finder du på Advokatnævnets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx/.

KARRIERE

Har du hvad der skal til for at blive en af vores nye kollegaer ? Kunne du tænke dig at arbejde i et udfordrende internationalt miljø ?

Da LEAD R&P rådgiver en række udenlandske klienter, er vi altid interesserede i at høre fra advokater, der kan rådgive om dansk ret på andre sprog end dansk. Alle fremmedsprog og alle juridiske fagområder har som udgangspunkt interesse.

Derfor hører vi altid gerne fra nye kollegaer, som er dygtige indenfor deres felt, er flittige, brænder for deres arbejde, og som vil være med til at skabe et advokatkontor, der kan måle sig med de allerbedste og hvor der samtidig er rart at være.

Interesseret ? Så send os en uopfordret ansøgning – eller ring til vores rekrutteringsansvarlige, advokat Alexandra Huber, på tlf. 51 16 74 94 for en indledende uformel snak.

 

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

LEAD Rödl & Partners forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt.

 1. Interesse eller loyalitetskonflikt

Ved modtagelse af en ny sag afklarer vi i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt. Kan vi ikke bistå i sagen, hjælper vi gerne med at finde en anden advokat.

 1. Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

LEAD Rödl & Partner er som advokatvirksomhed omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare de efter loven påkrævede identitetsoplysninger fra klienter.

 1. Klientmidler

Klientmidler indsættes på klientkonti hos vores bankforbindelse og forvaltes efter gældende regler.

Tilskrevne renter afregnes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom.

 1. Honorar

LEAD Rödl & Partners honorar beregnes på grundlag af en samlet bedømmelse af de forhold, der gør sig gældende i den enkelte sag. Der henses til den medgåede tid, karakteren af de involverede juristers specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. Vores honorar er eksklusive relevante udlæg og omkostninger.

På anmodning giver vi gerne et begrundet overslag over honorarets størrelse, før arbejdet påbegyndes. I de tilfælde, hvor det er vanskeligt at give et sådant overslag, oplyser vi, efter hvilke parametre honoraret vil blive beregnet, f.eks. hvilke timepriser, der vil blive anvendt på sagen. Vi orienterer klienten så tidligt som muligt, hvis det under sagens forløb viser sig, at honoraret forventes at overstige overslaget.

Over for forbrugere oplyser vi i et aftalebrev om det forventede honorar eller kriterierne for honorarets beregning, inden arbejdet påbegyndes.

 1. Udlæg

Klienten debiteres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand. Eksempler på sådanne eventuelle omkostninger er gebyrer, udgifter til rejse, ophold og forplejning samt større kopierings-, oversættelses-, telefon- eller forsendelsesudgifter.

 1. Forudbetaling

Vi kan anmode om forudbetaling af honorar, udlæg og omkostninger, før vi påbegynder arbejdet. Enhver forudbetaling indsættes på vores klientkonto. Renter godskrives efter gældende regler. Forudbetalinger kan anvendes til udligning af honorar og udlæg, medmindre andet er aftalt.

 1. Betaling

Fakturering sker normalt månedligt, medmindre andet er aftalt. Ved mindre eller korterevarende opgaver faktureres salæret ved opgavens afslutning. Vores betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato. For udenlandske klienter er betalingsfristen 14 dage fra fakturadato. Der tillægges moms efter de herfor gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes morarenter i henhold til renteloven.

 1. Fortrolighed

Som advokater er vi underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningerne ikke er af fortrolig karakter.

 1. Insiderhandel

Alle medarbejdere er omfattet af den gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

 1. Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning er målrettet til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Medmindre andet er aftalt, er vi alene ansvarlige i forhold til klienten for den ydede rådgivning.

 1. Sagens afslutning og Opbevaring af sagsakter

LEAD Rödl & Partner fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Hvis vi i en konkret sag ikke længere mener at kunne varetage sagen i klientens interesse, kan vi udtræde af denne.

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakterne i mindst fem år fra fakturadato.

 1. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og os skal løses i overensstemmelse med dansk ret og kan udelukkende indbringes for danske domstole.

 1. Ansvar og forsikringsdækning

LEAD Rödl & Partners advokater er danske advokater medmindre andet fremgår af deres profiler her på sitet. Derfor yder vi kun rådgivning om forhold under dansk ret medmindre andet er skriftligt aftalt med klienten. LEAD Rödl & Partner er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

Vores klientmæssige ansvar er dog begrænset til summen af det beløb, der betales af vores ansvarsforsikring og vores selvrisiko. Den aktuelle dækningssum og selvrisiko kan oplyses ved forespørgsel. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvensstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

PRIVATLIVSPOLITIK

 

1. Introduktion

Datasikkerhed og fortrolighed er vigtigt for os, i LEAD | Rödl & Partner, hvorfor vi i denne privatlivspolitik vil forklare, hvordan vi håndterer den personlig data, som vi besidder fra vores klienter og de personer, som klienternes forhold vedrører.

Når LEAD | Rödl & Partner behandler personlige data, er LEAD | Rödl & Partner dataansvarlig. Derfor bestemmer LEAD | Rödl & Partner hvordan og med hvilke formal den personlige data skal behandles og bærer dermed ansvaret i henhold til gældende regler om databeskyttelse.

 

2. LEAD | Rödl & Partners kontakt information:

Den juridiske enhed, der er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

LEAD ADVOKATPARTNERSELSKAB

CVR-nr.       32 32 14 88

Telefon         +45 4445 5000

E-mail           info@lead-roedl.dk

Adresse        Frederiksholms Kanal 20, st. 1220 København, Danmark

 

Har du spørgsmål vedrørende LEAD | Rödl & Partners behandling af personoplysninger, bedes du kontakte os på ovennævnte e-mailadresse.

 

3. Beskrivelse af behandlingen

Nedenfor har vi beskrevet hvilke typer personoplysninger vi behandler, formålet og de juridiske begrundelser, hvorpå vi baserer behandlingen. Virksomhedsoplysninger er ikke underlagt databeskyttelsesforordningen (GDPR).

 

(1)

Personoplysninger:

Kontaktoplysninger 1:

– Fuldt navn

– E-mail

 

Formål:

– Registrering af virksomheder som klienter og kontaktpersoner hos klientfirmaet.

– Registrering af fysiske personer som klienter.

– Fakturering af vores klienter.

– Overholdelse af lovgivning om bogføring.

 

Juridisk grundlag:

– Opfyldelse af en kontraktlig forpligtelse.

– Overholdelse af en juridisk forpligtelse.


(2)

Personoplysninger:

Kontaktoplysninger 2:

– Fuldt navn

– E-mail

– Adresse

– Personnummer (CPR-nummer)

 

Formål:

– For at sikre at der ikke er en interessekonflikt.

– Fakturering af vores klienter.

– Overholdelse af lovgivning om bogføring.

 

Juridisk grundlag:

– Behandlingen er nødvendig for at indgå et aftaleforhold, hvilket personen har anmodet om.

– Opfyldelse af en kontraktlig forpligtelse.

– Overholdelse af en juridisk forpligtelse.

 


(3)

Personoplysninger

Oplysninger i henhold til hvidvaskloven:

– Identitetsoplysninger såsom navn, personnummer etc.

– En kopi af pas eller andet lignende dokumentation, der kan bruges til identifikation og pas nr.

– En vurdering, hvis personen er en politisk udsat person.

 

Formål:

– Overholdelse af lovgivning om hvidvask.

 

Juridisk grundlag:

– Overholdelse af en juridisk forpligtelse.


(4)

Personoplysninger:

Oplysninger i forbindelse med juridiske forhold:

I betragtning af arten af et advokatfirmas aktiviteter er det ikke muligt at udarbejde en udtømmende liste over typer af personoplysninger, der skal behandles. Nedenfor er angivet nogle eksempler:

– Kontaktoplysninger

– Møde notater mv.

– Omtaler af personer i (udkast) dokumenter.

– Andre oplysninger, der kræves ved håndtering af klientens sag.

 

Formål:

– Behandlingen er nødvendig for at indgå et aftaleforhold, hvilket klienten har anmodet om.

– For at håndtere klientens anliggender i henhold til klientens anvisninger og i overensstemmelse med de Advokatetiske regler opstillet af Advokatsamfundet.

 

Juridisk grundlag:

Almindeligt persondata:

– Opfyldelse af en kontraktlig forpligtelse.

– Overholdelse af en juridisk forpligtelse.

 

Afhængigt af særlige omstændigheder vil vi behandle følsomme personoplysninger vedrørende strafbare handlinger eller andre følsomme kategorier af personoplysninger, hvis det er nødvendigt for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske anliggender, jf. databeskyttelsesloven §8, stk. 3 og 4.


(5)

Personoplysninger:

Ved tilmelding til vores kurser – kontaktoplysninger 3:

– Navn

– Virksomhed

– Stilling

– E-mail

– Telefonnr.

– Adresse

 

Formål:

– Vi kan bruge disse oplysninger i forbindelse med vores kurser, såfremt vi har brug for at kontakte dig om aflysning, ændring af sted, ændring af tid mv.

– Vi kan bruge disse oplysninger til direkte markedsføring af vores andre kurser, der kan være relevante.

 

Juridisk grundlag:

– Behandlingen er nødvendig med henblik på den dataansvarliges legitime interesser.


LEAD | Rödl & Partner indsamler data fra dig med dit forudgående samtykke. Som følge heraf kan du altid vælge, hvorvidt du ønsker at give os de anmodede oplysninger, dog kan LEAD | Rödl & Partner ikke levere sine ydelser, hvis de ønskede kontaktoplysninger og oplysninger i henhold til hvidvaskloven ikke gives. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, dog bør du være opmærksom på, at dette kan have negative virkninger af din kontakt med LEAD | Rödl & Partner. Desuden skal du bemærke, at tilbagekaldelsen af dit samtykke ikke påvirker vores behandling og videregivelse forud for tilbagekaldelsen af samtykket.

Til tider kan LEAD | Rödl & Partner skaffe dine kontaktoplysninger gennem offentligt tilgængelige kilder, din arbejdsgiver, din modpart mv. I dette tilfælde har du stadig dine rettigheder som beskrevet I punkt 7. Disse oplysninger kan behandles uden dit forudgående samtykke for at yde vores tjenester til vores klienter.

 

4. Modtagere

Vi behandler dine data som fortrolige, og vi vil ikke unødigt videregive dem til tredjemand. Om nødvendigt kan personoplysningerne overføres til følgende kategorier af modtagere:

– Domstole, lignende retslige enheder og / eller myndigheder

– Andre myndigheder, fx SKAT

– Modtagere som LEAD | Rödl & Partner er blevet instrueret af klienten til at overføre information til.

– Virksomheder, der leverer tjenesteydelser, hvorefter LEAD | Rödl & Partner er afhængig af sine kerneaktiviteter (fx digital infrastruktur)

 

5. Overførsel til tredjelande

LEAD | Rödl & Partner overfører ikke dine personlige data til tredjelande (lande uden for EU/EØS), medmindre dette er nødvendigt for at udføre opgaven fra en klient. Hvis det er tilfældet, og der ikke er nogen beslutning fra EU-Kommissionen om, at landet, hvortil personoplysningerne overføres til, har en tilstrækkelig databeskyttelseslovgivning for at sikre sikkerheden af personoplysninger, vil LEAD | Rödl & Partner anvende relevante sikkerhedsforanstaltninger for at sikre personoplysningernes sikkerhed.

 

6. Opbevaring og sletning af personoplysninger

LEAD | Rödl & Partner lagrer alle klientrelaterede oplysninger, såvel som personlige data, så længe der er legitime formål. Der er ingen generel varighed af opbevaringen, men vi baserer vores vurdering på fx vejledning fra Advokatsamfundet, hvor der gælder en hovedregel om opbevaring i op til ti (10) år efter afslutningen af en opgave. Særlig lovgivning, herunder bogføringsloven, hvidvaskloven og forældelsesloven, kan indebære en forpligtelse for os til at lagre oplysningerne i længere tid. Hvis oplysningerne er anonymiserede, kan vi også behandle og opbevare det i længere tid. De personoplysninger, der indsamles af os i henhold til hvidvaskloven opbevares i fem (5) år efter afslutningen af klientforholdet og slettes derefter.

  

7. Dine rettigheder

LEAD | Rödl & Partner er et advokatfirma og er derfor underlagt tavshedspligt. Det betyder, at LEAD | Rödl & Partner ikke har lov til at udlevere oplysninger til nogen om klientens forhold, bortset fra klienten selv.

De rettigheder, som en person har med hensyn til deres personoplysninger, er ikke absolutte, hvilket betyder at vise kriterier skal være til stede for at retten kan udøves. Der er også flere undtagelser til nogle af rettighederne. LEAD | Rödl & Partner vil imødekomme anmodningen i det omfang som LEAD | Rödl & Partner er forpligtet til i henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse og det ikke er i strid med LEAD | Rödl & Partners klienters interesser.

En person har følgende rettigheder med hensyn til deres personoplysninger:

– Adgang: du har ret til oplysninger om behandling, adgang til de pågældende personoplysninger og ret til at få en kopi af dem.

 

– Berigtigelse: LEAD | Rödl & Partner skal rette op på personoplysningerne, hvis de ikke er korrekte.

 

– Sletning: LEAD | Rödl & Partner skal slette personoplysningerne under vise omstændigheder, fx hvis der ikke længere er et formål med at behandle dem.

 

– Indsigelse mod behandling: du har ret til at gøre indsigelse mod LEAD | Rödl & Partners behandling af dine personoplysninger.

 

– Begrænsning af behandling: du har ret til at LEAD | Rödl & Partner begrænser behandlingen af dine personoplysninger (ikke til at slette).

 

– Overførsel: hvis du vil have at LEAD | Rödl & Partner overfører dine personlige data til en anden databehandler, skal LEAD | Rödl & Partner imødekomme denne anmodning.

Hvis du ønsker at udøvelse af ovenstående rettigheder vedrørende dine personlige oplysninger, bedes du kontakte info@lead-roedl.dk med emnet ”Privatlivspolitik”. Sådanne rettigheder kan være underlagt betingelser eller begrænsninger. Derfor er der ingen sikkerhed for, at du vil være berettiget til at udøve retten, da det vil afhænge af omstændighederne.

Du er velkommen til at kontakte os på ovennævnte e-mail, hvis du er uenig I den made eller det formal, som vi behandler dine personlige oplysninger på. Du kan også indgive en klage til tilsynsmyndigheden, hvis du mener at LEAD | Rödl & Partners behandling af personoplysninger krænker gældende lovgivning om databeskyttelse. Tilsynsmyndigheden I Danmark er Datatilsynet.

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København

Danmark

T: +45 3319 3200

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Hvis du ikke er bosiddende i Danmark, kan du kontakte den tilsynsmyndighed, der er relevant for dig.

 

Opdateret december 2018

 


COOKIEPOLITIK

Ejeroplysninger og kontaktoplysninger

LEAD Advokatpartnerselskab
Frederiksholms Kanal 20, st.
DK-1220 København K

CVR nr.:32321488
info@lead-roedl.dk

Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Hvad bruger LEAD Advokatpartnerselskab cookies til?
Vi bruger cookies, så du kan bruge de tekniske funktioner, vi har installeret på vores hjemmeside, herunder nyhedsbrevs- og chatfunktionen.

Derudover bruger vi cookies, så vi kan bruge google analytics og måle de besøgende på vores hjemmeside.

Der indsamles ikke personlige oplysninger og vi kan ikke ud fra informationerne identificere navn eller adresse på dig.

LEAD Advokatpartnerselskab sætter som første part 3 cookies, der kun lagres på din computer, indtil du lukker browseren:

Formålet med disse cookies er at identificere dig som bruger, og huske dine præferencer med hensyn til sprogvalg, mens du surfer på vores hjemmeside, tidspunktet for, hvornår du lukker siden, og til brug af vores chat-funktion.

Derudover sætter lead-roedl.dk som første part 3 cookies, der lagres på din computer i forskellige tidsrum fra 30 minutter til to år:

Herved gemmes oplysninger om, hvor din IP adresse befinder sig, hvor lang tid du besøger vores hjemmeside, og hvor mange gange du har besøgt den. Disse cookies gemmer også informationer, om du kom til vores hjemmeside via søgeord, søgemaskine eller link.

Sådan sletter eller blokerer du for cookies
Det afhænger af din browser og dit udstyr, hvordan du kan slette eller undgå, at der placeres cookies på dit IT-udstyr.

Hvis du bruger en PC kan du trykke [CTRL] [SHIFT] [Delete] og følge instruktionerne i det nye vindue.

 • Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/da-dk/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7

 • Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/da/kb/slet-cookies-fjerne-oplysninger-som-websteder-har-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Deleting+cookies

 • Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da

 • Opera:

http://help.opera.com/Windows/9.51/da/cookies.html

 • Safari 6

http://support.apple.com/kb/ph11920

 • Flash Cookies

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html