PRIVATLIVSPOLITIK

 

1. Introduktion

Datasikkerhed og fortrolighed er vigtigt for os, i LEAD | Rödl & Partner, hvorfor vi i denne privatlivspolitik vil forklare, hvordan vi håndterer den personlig data, som vi besidder fra vores klienter og de personer, som klienternes forhold vedrører.

Når LEAD | Rödl & Partner behandler personlige data, er LEAD | Rödl & Partner dataansvarlig. Derfor bestemmer LEAD | Rödl & Partner hvordan og med hvilke formal den personlige data skal behandles og bærer dermed ansvaret i henhold til gældende regler om databeskyttelse.

 

2. LEAD | Rödl & Partners kontakt information:

Den juridiske enhed, der er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

LEAD ADVOKATPARTNERSELSKAB

CVR-nr.       32 32 14 88

Telefon         +45 4445 5000

E-mail           info@lead-roedl.dk

Adresse      Store Kongensgade 40 H, 2. Sal, DK-1264 København K

 

Har du spørgsmål vedrørende LEAD | Rödl & Partners behandling af personoplysninger, bedes du kontakte os på ovennævnte e-mailadresse.

 

3. Beskrivelse af behandlingen

Nedenfor har vi beskrevet hvilke typer personoplysninger vi behandler, formålet og de juridiske begrundelser, hvorpå vi baserer behandlingen. Virksomhedsoplysninger er ikke underlagt databeskyttelsesforordningen (GDPR).

 

(1)

Personoplysninger:

Kontaktoplysninger 1:

– Fuldt navn

– E-mail

 

Formål:

– Registrering af virksomheder som klienter og kontaktpersoner hos klientfirmaet.

– Registrering af fysiske personer som klienter.

– Fakturering af vores klienter.

– Overholdelse af lovgivning om bogføring.

 

Juridisk grundlag:

– Opfyldelse af en kontraktlig forpligtelse.

– Overholdelse af en juridisk forpligtelse.


(2)

Personoplysninger:

Kontaktoplysninger 2:

– Fuldt navn

– E-mail

– Adresse

– Personnummer (CPR-nummer)

 

Formål:

– For at sikre at der ikke er en interessekonflikt.

– Fakturering af vores klienter.

– Overholdelse af lovgivning om bogføring.

 

Juridisk grundlag:

– Behandlingen er nødvendig for at indgå et aftaleforhold, hvilket personen har anmodet om.

– Opfyldelse af en kontraktlig forpligtelse.

– Overholdelse af en juridisk forpligtelse.

 


(3)

Personoplysninger

Oplysninger i henhold til hvidvaskloven:

– Identitetsoplysninger såsom navn, personnummer etc.

– En kopi af pas eller andet lignende dokumentation, der kan bruges til identifikation og pas nr.

– En vurdering, hvis personen er en politisk udsat person.

 

Formål:

– Overholdelse af lovgivning om hvidvask.

 

Juridisk grundlag:

– Overholdelse af en juridisk forpligtelse.


(4)

Personoplysninger:

Oplysninger i forbindelse med juridiske forhold:

I betragtning af arten af et advokatfirmas aktiviteter er det ikke muligt at udarbejde en udtømmende liste over typer af personoplysninger, der skal behandles. Nedenfor er angivet nogle eksempler:

– Kontaktoplysninger

– Møde notater mv.

– Omtaler af personer i (udkast) dokumenter.

– Andre oplysninger, der kræves ved håndtering af klientens sag.

 

Formål:

– Behandlingen er nødvendig for at indgå et aftaleforhold, hvilket klienten har anmodet om.

– For at håndtere klientens anliggender i henhold til klientens anvisninger og i overensstemmelse med de Advokatetiske regler opstillet af Advokatsamfundet.

 

Juridisk grundlag:

Almindeligt persondata:

– Opfyldelse af en kontraktlig forpligtelse.

– Overholdelse af en juridisk forpligtelse.

 

Afhængigt af særlige omstændigheder vil vi behandle følsomme personoplysninger vedrørende strafbare handlinger eller andre følsomme kategorier af personoplysninger, hvis det er nødvendigt for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske anliggender, jf. databeskyttelsesloven §8, stk. 3 og 4.


(5)

Personoplysninger:

Ved tilmelding til vores kurser – kontaktoplysninger 3:

– Navn

– Virksomhed

– Stilling

– E-mail

– Telefonnr.

– Adresse

 

Formål:

– Vi kan bruge disse oplysninger i forbindelse med vores kurser, såfremt vi har brug for at kontakte dig om aflysning, ændring af sted, ændring af tid mv.

– Vi kan bruge disse oplysninger til direkte markedsføring af vores andre kurser, der kan være relevante.

 

Juridisk grundlag:

– Behandlingen er nødvendig med henblik på den dataansvarliges legitime interesser.


LEAD | Rödl & Partner indsamler data fra dig med dit forudgående samtykke. Som følge heraf kan du altid vælge, hvorvidt du ønsker at give os de anmodede oplysninger, dog kan LEAD | Rödl & Partner ikke levere sine ydelser, hvis de ønskede kontaktoplysninger og oplysninger i henhold til hvidvaskloven ikke gives. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, dog bør du være opmærksom på, at dette kan have negative virkninger af din kontakt med LEAD | Rödl & Partner. Desuden skal du bemærke, at tilbagekaldelsen af dit samtykke ikke påvirker vores behandling og videregivelse forud for tilbagekaldelsen af samtykket.

Til tider kan LEAD | Rödl & Partner skaffe dine kontaktoplysninger gennem offentligt tilgængelige kilder, din arbejdsgiver, din modpart mv. I dette tilfælde har du stadig dine rettigheder som beskrevet I punkt 7. Disse oplysninger kan behandles uden dit forudgående samtykke for at yde vores tjenester til vores klienter.

 

4. Modtagere

Vi behandler dine data som fortrolige, og vi vil ikke unødigt videregive dem til tredjemand. Om nødvendigt kan personoplysningerne overføres til følgende kategorier af modtagere:

– Domstole, lignende retslige enheder og / eller myndigheder

– Andre myndigheder, fx SKAT

– Modtagere som LEAD | Rödl & Partner er blevet instrueret af klienten til at overføre information til.

– Virksomheder, der leverer tjenesteydelser, hvorefter LEAD | Rödl & Partner er afhængig af sine kerneaktiviteter (fx digital infrastruktur)

 

5. Overførsel til tredjelande

LEAD | Rödl & Partner overfører ikke dine personlige data til tredjelande (lande uden for EU/EØS), medmindre dette er nødvendigt for at udføre opgaven fra en klient. Hvis det er tilfældet, og der ikke er nogen beslutning fra EU-Kommissionen om, at landet, hvortil personoplysningerne overføres til, har en tilstrækkelig databeskyttelseslovgivning for at sikre sikkerheden af personoplysninger, vil LEAD | Rödl & Partner anvende relevante sikkerhedsforanstaltninger for at sikre personoplysningernes sikkerhed.

 

6. Opbevaring og sletning af personoplysninger

LEAD | Rödl & Partner lagrer alle klientrelaterede oplysninger, såvel som personlige data, så længe der er legitime formål. Der er ingen generel varighed af opbevaringen, men vi baserer vores vurdering på fx vejledning fra Advokatsamfundet, hvor der gælder en hovedregel om opbevaring i op til ti (10) år efter afslutningen af en opgave. Særlig lovgivning, herunder bogføringsloven, hvidvaskloven og forældelsesloven, kan indebære en forpligtelse for os til at lagre oplysningerne i længere tid. Hvis oplysningerne er anonymiserede, kan vi også behandle og opbevare det i længere tid. De personoplysninger, der indsamles af os i henhold til hvidvaskloven opbevares i fem (5) år efter afslutningen af klientforholdet og slettes derefter.

  

7. Dine rettigheder

LEAD | Rödl & Partner er et advokatfirma og er derfor underlagt tavshedspligt. Det betyder, at LEAD | Rödl & Partner ikke har lov til at udlevere oplysninger til nogen om klientens forhold, bortset fra klienten selv.

De rettigheder, som en person har med hensyn til deres personoplysninger, er ikke absolutte, hvilket betyder at vise kriterier skal være til stede for at retten kan udøves. Der er også flere undtagelser til nogle af rettighederne. LEAD | Rödl & Partner vil imødekomme anmodningen i det omfang som LEAD | Rödl & Partner er forpligtet til i henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse og det ikke er i strid med LEAD | Rödl & Partners klienters interesser.

En person har følgende rettigheder med hensyn til deres personoplysninger:

– Adgang: du har ret til oplysninger om behandling, adgang til de pågældende personoplysninger og ret til at få en kopi af dem.

 

– Berigtigelse: LEAD | Rödl & Partner skal rette op på personoplysningerne, hvis de ikke er korrekte.

 

– Sletning: LEAD | Rödl & Partner skal slette personoplysningerne under vise omstændigheder, fx hvis der ikke længere er et formål med at behandle dem.

 

– Indsigelse mod behandling: du har ret til at gøre indsigelse mod LEAD | Rödl & Partners behandling af dine personoplysninger.

 

– Begrænsning af behandling: du har ret til at LEAD | Rödl & Partner begrænser behandlingen af dine personoplysninger (ikke til at slette).

 

– Overførsel: hvis du vil have at LEAD | Rödl & Partner overfører dine personlige data til en anden databehandler, skal LEAD | Rödl & Partner imødekomme denne anmodning.

Hvis du ønsker at udøvelse af ovenstående rettigheder vedrørende dine personlige oplysninger, bedes du kontakte info@lead-roedl.dk med emnet ”Privatlivspolitik”. Sådanne rettigheder kan være underlagt betingelser eller begrænsninger. Derfor er der ingen sikkerhed for, at du vil være berettiget til at udøve retten, da det vil afhænge af omstændighederne.

Du er velkommen til at kontakte os på ovennævnte e-mail, hvis du er uenig I den made eller det formal, som vi behandler dine personlige oplysninger på. Du kan også indgive en klage til tilsynsmyndigheden, hvis du mener at LEAD | Rödl & Partners behandling af personoplysninger krænker gældende lovgivning om databeskyttelse. Tilsynsmyndigheden I Danmark er Datatilsynet.

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København

Danmark

T: +45 3319 3200

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Hvis du ikke er bosiddende i Danmark, kan du kontakte den tilsynsmyndighed, der er relevant for dig.

 

Opdateret december 2018