KLIENTOPLYSNINGER

Advokatrådet har udarbejdet et regelsæt (de advokatetiske regler), som udtrykker den danske advokatstands opfattelse af de krav, som må stilles til advokaters professionelle standard og etik under udøvelse af advokatvirksomhed.

De advokatetiske regler indeholder i pkt. 3.3 en pligt til at oplyse klienter om nedenstående forhold:

LEAD Advokatpartnerselskab
Store Kongensgade 40 H, 2. Sal
DK-1264 København K

CVR-nummer: 32321488
Tlf. +45 44455000
Fax +45 44455001
info@lead-roedl.dk

LEAD Advokatpartnerselskab er organiseret som et partnerselskab i henhold til Selskabslovens kapitel 21.

Advokaterne hos LEAD Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Herudover er der hos LEAD Advokatpartnerselskab ansat personer med advokatbeskikkelse fra andre EU-lande. Disse personer er registreret i Advokatsamfundet og udøver advokatvirksomhed i Danmark under deres udenlandske titel.

Alle advokater hos LEAD Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, DK-2100 København Ø. Dette gælder uanset, om advokaten har dansk eller udenlandsk beskikkelse. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af LEAD Advokatpartnerselskab uanset hvor advokatvirksomheden udøves. LEAD Advokatpartnerselskab anvender standardiserede forretningsbetingelser.

LEAD Advokatpartnerselskab samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som LEAD Advokatpartnerselskab har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende. Advokaterne hos LEAD Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Regler vedrørende klageadgang finder du på Advokatnævnets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx/.