FAQ vedrørende ansættelsesret

Det er ikke ”nyt” men til gengæld ”nyttigt”. Nedenfor finder du spørgsmål og svar på de oftest stillede spørgsmål vedrørende funktionærforhold i dansk ansættelsesret.

  1. Hvad er den lovmæssige maksimale arbejdstid i Danmark?

Der er ikke i loven fastsat nogen maksimal arbejdstid, men det vil ofte følge af kollektive overenskomster. Den normale arbejdstid efter overenskomsterne er 37 timer om ugen – og dette følges imidlertid i vidt omfang af samtlige virksomheder, som ikke er omfattet af en overenskomst. Den maksimale ugentlige arbejdstid begrænses dog af hviletidsbestemmelserne.

  1. Hvad er det lovmæssige opsigelsesvarsel i Danmark?

For medarbejderen er opsigelsesvarsel en måned. For arbejdsgiveren afhænger opsigelsesvarslets længde af medarbejderens anciennitet.

Medarbejderens anciennitetOpsigelsesvarsel
0-6 måneder1 måned
6 måneder til 3 år3 måneder
3 år til 6 år4 måneder
6 år til 9 år5 måneder
Over 9 år6 måneder

 

  1. Hvor mange ugers ferie har en ansat i Danmark?

En ansat har i henhold til ferieloven 25 (arbejds-)dage ferie. Medarbejderen optjener pr. ansat måned 2,08 betalt feriedage (5 dages uge). Optjeningsåret svarer til kalenderåret, mens ferieåret begynder den 1. maj og ender den 30. april. Ferie optjent f.eks. i året 2017 kan først afholdes i ferieåret, der starter den 1. maj 2018. Dette betyder, at en ansat ikke har krav på betalt ferie i det første ansættelsesår. Der arbejdes dog på en ny Ferielov, som vil ændre denne systematik. Den nye lov vil efter al forventning træde i kraft i 2020.

  1. Hvad er mindstelønnen i Danmark?

Der er ingen lovreguleret mindsteløn. For virksomheder, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, vil mindstelønnen fremgå af overenskomsten, mens lønfastsættelsen for øvrige virksomheder er fri. Vejledende lønsatser kan eventuelt findes på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk .

  1. Er alle virksomheder omfattede af en kollektiv overenskomst?

Kun virksomheder, der har tiltrådt en overenskomst (enten via en brancheforening eller via lokalaftale) er omfattet af en kollektiv overenskomst. Der er ikke noget lovmæssigt krav om at være omfattet af en overenskomst.

  1. Skal arbejdsgiveren betale anciennitetsgodtgørelse ved opsigelse af en medarbejder?

Når en medarbejder opsiges, har medarbejderen kun krav på en anciennitetsgodtgørelse, hvis vedkommende har været ansat i virksomheden i mindst 12 år.

  1. Kan man indgå tidsbegrænsede ansættelsesaftaler?

Ja det kan man godt. Forlængelse af en tidsbegrænset aftale kræver dog en objektiv begrundelse.

  1. Kan man aftale prøvetid og i givet fald hvor lang kan prøvetiden være?

Ja man kan aftale en prøvetid. Prøvetiden må ikke overstige 3 måneder. Det er muligt at aftale et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage i prøveperioden. Fratrædelsen skal ske indenfor prøveperioden.

  1. I hvor lang tid skal arbejdsgiver betale løn under sygdom?

Medarbejderen har krav på løn under sygdom, så længe medarbejderen er syg. Arbejdsgiveren skal p.t. betale de første 30 dage og kan derefter søge refusion hos medarbejderens bopælskommune svarende til den maksimale til enhver tid gældende dagpengesats (i 2012 788 kr. pr. dag)

  1. Hvor meget skal arbejdsgiver betale i sociale bidrag udover bruttolønnen?

De fleste sociale ydelser finansieres i Danmark igennem indkomstskatten. Der er derfor meget få sociale bidrag, som en arbejdsgiver skal betale udover bruttolønnen. De bidrag, det drejer sig om, er: ATP, AES, AER, FIB og barselsfonden. For en kontormedarbejder vil det samlede beløb udgøre ca. 500 kr. om måneden.

Sidst opdateret 18.07.2017

Related Posts