Retssager

LEAD | Rödl & Partner rådgiver og bistår med løsning af tvister inden for mange områder. Det er vores erfaring, at langt størstedelen af alle konflikter kan løses af parterne i mindelighed. Vi tilbyder derfor assistance i forbindelse med alternativ konfliktløsning i form af styret dialog, etablering og håndtering af styregrupper i projekter eller etablering af en overordnet klageinstans imellem parterne. Derudover bistår vi i forbindelse med mægling og mediation, herunder retsmægling.

Endvidere bistår LEAD | Rödl & Partner med indbringelse af sager for relevante klagenævn, f.eks. Klagenævnet for Udbud, Pengeinstitutankenævnet eller Byggeriets Ankenævn, med udpegning af tekniske eksperter som sagkyndige skønsmænd og med gennemførelse af udenretligt syn- og skøn.

LEAD | Rödl & Partners advokater har stor proceserfaring og vi repræsenterer derfor danske og udenlandske virksomheder ved de ordinære domstole og ved voldgift, herunder ved Voldgiftsinstitut i København samt internationale voldgiftsinstitutter.

Kontakt

 

Michael Skovgaard Christensen

Advokat, Partner

+45 21 20 33 41
michael.skovgaard@lead-roedl.dk